Sekretesspolicy

1. Allmän information

Din personliga integritet är en av huvudfrågorna hos SC ONLINESHOP SRL, med huvudkontor i 26A Olteniei Street, Piatra Neamt, Rumänien, som en databehandlare.

Vi anser att det är viktigt att skydda din integritet och att vara öppen för hur vi använder dina personuppgifter.

Detta dokument är avsett att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter och rättigheter rörande sådan behandling enligt de allmänna dataskyddsbestämmelserna ("GDPR" - EU-föreskrift nr 679/2016) och den lokala lagstiftningen (lag nr 677/2001) , vid användning av webbplatsen, www.mypni.se

 

2. Principer för dataskydd

- Insamlingen av personuppgifter ska endast göras för de specificerade, uttryckliga och legitima syftena.

- Personuppgifter ska vara korrekta och vid behov uppdaterade.

- Behandlingen av personuppgifter ska ske på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

- All personlig information kommer att hållas konfidentiell och lagras på ett sätt som garanterar nödvändig säkerhet;

- Personuppgifterna kommer inte att distribueras till någon tredje part såvida detta inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster enligt avtalen;

 

3. Kategorier av behandlade personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (individ). Personuppgifter inkluderar alla typer av direkt eller indirekt information (dvs används i samband med annan information) som hänför sig till ämnet, t.ex. namn, födelsedatum, adresser, e-postadresser, telefonnummer etc.

De personuppgifter som samlas in av ONLINESHOP SRL kan falla inom följande kategorier:

- klient - vi ska behandla dina personuppgifter som efternamn och förnamn, telefon, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, data om hur du använder mypni.se och alla andra kategorier av data som du tillhandahåller direkt inom sammanhanget att skapa användarkontot i samband med att göra en beställning av mypni.se eller på annat sätt härrör från användningen mypni.se

- besökare - vi ska behandla dina personuppgifter som du tillhandahåller direkt i samband med att du använder mypni.se, till exempel de uppgifter du tillhandahåller i formuläret för förfrågningar eller klagomål, i den mån du fyller i den.

- Sökande för ett jobb inom ONLINESHOP SRL som kandidat genom att gå till Karriärsektionen som finns på mypni.se - vi kommer att behandla dina personuppgifter som du tillhandahåller i detta sammanhang, till exempel efternamn, förnamn, e-postadress, telefon , erfarenhet och annan information som ingår i de dokument du väljer att ladda upp i det här avsnittet.

- kontaktperson till partners eller potentiella partners - vi kommer att behandla din kontaktinformation som efternamn och förnamn, e-postadress och telefon du tillhandahåller i samband med att inleda och genomföra avtalsförhållandet med partner eller potentiella partners.

Det är frivilligt att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål. Vägran att lämna uppgifter för detta ändamål får inga negativa konsekvenser för dig. Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål baseras på ditt samtycke om du väljer att tillhandahålla det.

 

4. Syfte för insamling av personuppgifter och deras användning

Syftet med att samla in och behandla personuppgifter av ONLINESHOP SRL är ett korrekt uppförande av avtalsförhållandet mellan parterna.

För att uppfylla det juridiska ansvar som ONLINESHOP SRL åligger i samband med de tillhandahållna tjänsterna, skatteplikten och arkiveringskraven kommer dina personuppgifter att användas på följande sätt:

- för åtagande, validering, leverans och fakturering av en beställd order, din information om orderstatus, dess avbokning, returorganisation av beställda produkter och även hantering av produkter som omfattas av garanti;

- informera kunder / köpare om deras kontostatus, lösa problem överhuvudtaget när det gäller en beställning, eventuella köpta varor och / eller tjänster;

- för marknadsföringsaktiviteter, respektive för överföring med fjärrkommunikationsmedel (e-post, sms) av kommersiell kommunikation relaterad till de produkter och tjänster som erbjuds av ONLINESHOP SRL;

- leverans av nyhetsbrev och / eller periodiska varningar, med hjälp av elektronisk post (e-post, SMS), endast om den berörda personen uttryckligen har uttryckt sitt samtycke;

- marknadsundersökningar, övervakning av försäljning och kund / köpers beteende;

- för att lösa klagomål, anspråk,

- av syften och skäl relaterade till ekonomiska och skattemässiga skulder.

ONLINESHOP LLC kan också tillhandahålla personuppgifter om kunden till andra partnerföretag, men endast under ett åtagande från dem och endast för de syften för vilka de säkerställer att information ska förvaras på ett säkert sätt och att tillhandahållandet av personlig information görs enligt lag gäller enligt följande: leverantörer av budtjänster, marknadsföringstjänster, försäkringsbolag, leverantörer av betaltjänster / banktjänster, telemarketing eller andra tjänster som tillhandahålls av företag som vi kan utveckla gemensamma erbjudande-program på varor och tjänster marknaden.

Kundens personliga information kan tillhandahållas också till åklagarmyndigheten, polisen, juridiska domstolarna och alla andra behöriga organ i staten, under och inom rättsliga bestämmelser och som ett resultat av vissa uttryckligen inlämnade begäranden.

 

5. Varaktighet för databehandling, överföring och säkerhet

ONLINESHOP SRL kommer endast att använda personuppgifter för det ändamål för vilket de samlades in och kommer bara att lagra uppgifter som behövs för något av de ovan nämnda syftena eller för den tidsperiod som lagstadgade bestämmelser i frågan tillhandahåller. Tillgången till personuppgifter är strikt begränsad till behörig personal.

Om du är kund, kommer vi att behandla dina uppgifter i hela avtalsförhållandena och därefter i enlighet med den interna policyn för ONLINESHOP SRL eller under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter som kommer till oss (till exempel i fallet med den redovisningsunderlag och finansiella dokument för vilka den lagstadgade lagringsperioden är tio år efter det att budgetåret slutfördes under vilket de slutfördes).

Om du är kund och utövar ditt alternativ att ta bort ditt användarkonto genom att trycka på knappen Ta bort konto, ska vi tolka den här åtgärden som ditt alternativ att avregistrera dig från att ta emot kommersiell kommunikation där vi håller dig informerad om de produkter och tjänster som tillhandahålls av mypni.se .Storbritannien. I den här meningen, om du väljer att ta bort användarkontot, kommer vi att sluta skicka e-post och / eller SMS av en sådan typ. Observera dock att radering av ditt konto inte kommer att resultera i att dina personuppgifter automatiskt raderas. Om du vill att dina personuppgifter inte ska behandlas längre eller om du vill ta bort uppgifterna kan du utöva dina rättigheter som beskrivs i avsnitt VI nedan. Om du begär att ditt konto tas bort, men på det kontot finns det åtminstone en aktiv beställning, kommer ansökan om raderingen att registreras först efter att produkten har levererats och den senaste aktiva beställningen slutförts.

De personuppgifter som tillhandahålls för ONLINESHOP SRL får överföras utomlands, men endast till EU-länder.

ONLINESHOP SRL kommer att tillämpa och upprätthålla adekvata tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förstörelse eller oavsiktlig eller olaglig förlust, ändring, avslöjande eller obehörig åtkomst, särskilt när behandlingen involverar dataöverföring via ett nätverk, och även mot någon annan form av olaglig behandling .

 

6. Dina rättigheter

I samband med denna behandling av personuppgifter, om du väljer att ge ditt samtycke, kommer du att ha följande rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningenrätten till tillgång;
rätten att korrigera eller radera personuppgifter;
rätten att begära begränsning av behandling av personuppgifter;
rätten till dataportabilitet;
rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör samma;
rätten till adress till domstolen och den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter;
rätten att inte bli föremål för en automatiserad beslutsprocess (profilering).

För att utöva dessa rättigheter kan en ansökan lämnas in skriftligen, dateras och undertecknas för ONLINESHOP SRL. Sedan den 25 maj 2018 för frågor eller klagomål relaterade till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår databehandlingsansvarig via e-post till [email protected]

För att hålla uppdaterade personuppgifter uppmuntrar vi våra användare att meddela oss om förändringar eller avvikelser.

 

7. Slutliga meddelanden

Om det osannolika fallet där användarna av ONLINESHOP SRL har stött på skador på grund av brott mot rättigheterna enligt skyddet för personuppgifter och vårt företag misslyckades med att behandla klagomålet på rätt sätt kan de skicka ett klagomål till högre myndighet (National Supervisory Authority for Personal Data Processing) .

Dessa policyer som presenteras ovan kan uppdateras då och då, till exempel efter ändring av relevant intern eller internationell lagstiftning. Om ändringar görs i detta material kommer kunder att meddelas via e-post eller via webbplatsen innan ändringarna träder i kraft.

Vi uppmuntrar kunder att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att få information om de senaste nyheterna om vår integritetspraxis.

Genom att läsa dokumentet erkänner du att du garanteras med de rättigheter som lagen tillhandahåller, nämligen rätten till information, rätten till tillgång till data, rätten till störningar, rätten att invända, rätten att inte bli föremål för en individuellt beslut, rätten att överklaga rättvisa i händelse av brott mot rättigheterna, garanterad genom lag 677/2001 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter, och EU-förordningar nr. 679/2016.